Hoidon turvallinen toteuttaminen edellyttää, että potilasta hoitavalla henkilökunnalla on tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta ja tutkimustuloksista. Hoitoon voi joutua  myös muualla kuin kotipaikkakunnallaan ja on hyödyllistä, jos hoitotiedot ovat käytettävissä kaikkialla hoitoon osallistuvilla. Suostumuksilla ja kielloilla potilas itse voi vaikuttaa siihen, miten ja missä tiedot ovat hyödynnettävissä, kun hoitoa tarvitaan.

INFORMOINTI

Jokainen Sosterin potilas on informoitava sairaanhoitopiirin yhteisestä potilasrekisteristä eli yhteisrekisteristä ja potilastiedon arkistosta.  Informointi suoritetaan  kerran ja toteutuneesta informoinnista kirjataan merkintä sähköiseen potilastietojärjestelmään.  Informointiin sisällytetään tieto potilaan kielto-oikeudesta. Informoinnit voi myös itse kuitata Omakanta-palvelussa.

Informoinnin jälkeen potilasta hoitava henkilöstö voi hoitotilanteen edellyttämässä laajuudessa  käyttää yhteisrekisterissä olevia potilastietoja ilman potilaan erillistä suostumusta. Valtakunnallisen sähköisen potilastietoarkiston tietojen käyttöön tarvitaan informoinnin lisäksi erillinen suostumus. Yhteisrekisterin muodostavat Sosterin potilasasiakirjat, jotka on laadittu kunnallisessa perusterveydenhuollossa (esim. terveyskeskuksessa) tai erikoissairaanhoidossa (esim. sairaalassa) ja siihen kuuluvat kaikki potilasasiakirjat, sekä sähköiset että paperiset riippumatta siitä, milloin ne on laadittu. Yhteisrekisteriin kuuluvat myös terveyskeskuksen järjestämän työterveyshuollon potilasasiakirjat ja palvelunsa yksityistäneiden Rantasalmen ja Sulkavan terveysasemien potilasasiakirjat. Sosiaalihuollon tiedot eivät kuulu yhteisrekisteriin. Potilastietoja saa luovuttaa yhteisrekisterin ulkopuolelle (esim. toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityislääkärille) vain potilaan suostumuksella tai tapauksissa, joista on erikseen säädetty laissa.

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja niiden käsittelyä valvotaan säännöllisesti. Käyttöoikeudet potilastietoihin on rajattu työntekijän työtehtävien perusteella. Potilastietoja saavat käsitellä hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt vain hoidon vaatimassa laajuudessa.

KIELTO

Kielto-oikeus jakaantuu Sosterissa kahteen eri kohteeseen: yhteisrekisterin sisäiseen kieltoon ja valtakunnallista potilastiedon arkistoa koskevaan kieltoon.

Yhteisrekisterin osalta potilaalla on oikeus kieltää potilastietojensa käyttö yhteisrekisteriin kuuluvien eri toimintayksiköiden välillä. Sosterissa  on kuitenkin käytössä yhteinen potilastietojärjestelmä ja terveydenhuollon asiakastietojen rekisteri, joten potilas voi kieltää ainoastaan erikoissairaanhoidon- ja perusterveydenhuollon- sekä työterveysterveyshuollon välisen tietojen yhteiskäytön. Tästä syystä yhteisrekisterin kieltoja ei pysty tekemään käynti- tai hoitojaksokohtaisiksi, vaan kielto koskee kaikkia  kielletyn toiminnon tietoja. Poikkeuksena ovat työterveyshuollon, ulkoistetun Rantasalmen terveydenhuollon ja muun Sosterin väliset kiellot, jotka voi rajata jopa yksittäisen käynnin tasolle. Näihin kieltoihin voi myös laittaa ehdon, että hätätilassa tietoja saa käyttää.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen kiellon voi tehdä tai peruuttaa ainoastaan sairaalan arkiston toimistossa henkilökohtaisesti. Työterveyshuollon, Rantasalmen ja Sosterin muun terveydenhuollon välisen kiellon voi itse tehdä ja peruuttaa myös Omakanta-palvelussa. Tämä kielto estää kiellettyjen tietojen näkymisen myös muille terveydenhuollon organisaatioille valtakunnallisen potilastiedon arkiston kautta. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen kielto näkyy ja vaikuttaa ainoastaan Sosterin sisällä. Se ei estä kiellettyjen tietojen näkymistä, vaan potilastietoihin avautuu ainoastaan ilmoitus asetetusta kiellosta, jolloin tietoja käyttävän pitää toimia kiellon mukaisesti.

Potilastiedon arkistoa koskevalla kiellolla potilas kieltää Sosterin tietojen näkymisen potilastiedon arkiston kautta muille terveydenhuollon organisaatiolle. Hän voi myös rajata kiellon siten, että se koskee johonkin toimintayksikköön, rekisteriin, vuodeosastojaksoon tai yksittäiseen käyntiin liittyviä tietoja. Kiellon voi tehdä ja peruuttaa Omakanta-palvelussa ja jos mahdollisuutta sähköisen palvelun käyttöön ei ole, sairaalan arkiston toimisto ottaa kieltoja ja niiden peruutuksia vastaan virka-aikana. Kiellon tekijän pitää pystyä todistamaan henkilöllisyytensä.

Kumman tahansa kiellon voi tehdä vain henkilö itse. Jos potilas ei esim. sairauden tai vamman takia pysty tekemään kieltoa, niin kukaan muukaan ei voi sitä tehdä. Aiemmin asetetun kiellon voi potilaan edustaja peruuttaa. Alaikäinen voi tehdä kiellon, jos hän kykenee päättämään itse hoidostaan. Lapsen huoltajalla tai muulla edustajalla ei ole potilaslain perusteella oikeutta tehdä kieltoa lapsen puolesta. Kiellon peruutuksen he voivat kuitenkin tehdä.

KIELLON VAIKUTUS

Potilaan käyttämä kielto-oikeus on ehdoton, mutta voi vaikeuttaa potilaan hoitoa. Potilasta hoitava terveydenhuollon ammattilainen ei edes tiedä, ettei hänellä ole hoitotilanteessa käytettävissä kaikkia mahdollisesti tarvittavia tietoja ja voi tehdä tästä syystä väärän ratkaisun. Jos hätätilanteita ei ole rajattu kiellon ulkopuolelle, kiellon kohteena olevia tietoja ei voida käyttää apuna hoidossa edes hätätilanteessa. Yhteisrekisterin sisäinen kielto voi pahimmassa tapauksessa estää potilaan koko hoidon Sosterissa, jos hoidossa tarvittavat tiedot on kielletty, ellei potilas peruuta  asettamaansa kieltoa tai toimita itse tietoja.