Lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Mitään tarkkaa ikärajaa ei tähän ole, vaan terveydenhuollon ammattilainen arvioi tilanteen jokaisen lapsen tai nuoren kohdalla erikseen. Jos lapsi ikänsä, tilanteensa ja kehitystasonsa perusteella pystyy päättämään hoidostaan, häntä hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Silloin hänellä on myös oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajilleen tai muille läheisilleen.

Jos lapsi on liian nuori ilmaisemaan oman mielipiteensä, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen vanhempiensa tai huoltajansa kanssa. Tällöin vanhemmilla on myös oikeus saada tieto lastensa potilastiedot. Lokakuusta 2016 alkaen vanhemmat voivat Omakannasta katsoa alle 10-vuotiaan lapsensa 1.8.2016 jälkeen kirjatut potilastiedot ja myös alaikäinen itse näkee silloin Omakannasta omat tietonsa samoin edellytyksin kuin aikuiset.

Hyvis-sähköisessä palvelussa alle 10-vuotiaan lapsen vanhempi voi tehdä puolesta asioinnin sopimuksen, jonka jälkeen hän voi tehdä lapselle sähköisessä palvelussa mm. ajanvarauksia ja aikojen siirtoja.

Vanhemmilla tai huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi (Potilaslaki 9 § 3). Tällä perusteella vanhempi tai huoltaja ei voi myöskään tehdä kieltoa lapsen potilastietojen luovuttamisesta valtakunnallisesta potilastiedon arkistosta.