Alaikäisen hoito ja potilastiedot

Lapsipotilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Mitään tarkkaa ikärajaa ei tähän ole, vaan terveydenhuollon ammattilainen arvioi tilanteen jokaisen lapsen tai nuoren kohdalla erikseen.

Alaikäisen hoito ja potilastiedot


eArkisto

Sosteri on tallentanut potilastietonsa valtakunnalliseen sähköiseen Potilastiedon arkistoon 2.11.2013 lähtien. Terveydenhuollon potilastiedot ovat  Sosterin oman potilastietojärjestelmän lisäksi myös Potilastiedon arkistossa, josta täysi-ikäiset potilaat pääsevät niitä itse katsomaan Omakanta -verkkopalvelun kautta.

eArkisto


Informointi- ja kielto-oikeus

Hoidon turvallinen toteuttaminen edellyttää, että potilasta hoitavalla henkilökunnalla on tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta ja tutkimustuloksista. Hoitoon voi joutua  myös muualla kuin kotipaikkakunnallaan ja on hyödyllistä, jos hoitotiedot ovat käytettävissä kaikkialla hoitoon osallistuvilla. Suostumuksilla ja kielloilla potilas itse voi vaikuttaa siihen, miten ja missä tiedot ovat hyödynnettävissä, kun hoitoa tarvitaan.

Informointi- ja kielto-oikeus


Kuolleen henkilön tietojen luovutus

Kuolleen henkilön elinaikana annettua hoitoa koskevat potilastiedot ovat samalla tavoin salassa pidettäviä kuin elävänkin henkilön. Tietoja voi kuitenkin perustelluista syistä saada asianosaisen asemassa oleva.

Kuolleen henkilön tietojen luovutus


Omien potilas- tai asiakasasiakirjojen tilaaminen

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan tallennetuista tiedoista, myös potilasasiakirjoista, sosiaalihuollon asiakirjoista ja esim. röntgentutkimuksista. Lisäksi alaikäisen huoltajalla on oikeus saada lapsensa tiedot, ellei jo varttuneempi lapsi ole niiden luovutusta vanhemmille kieltänyt. Tietoja voi pyytää myös toisesta henkilöstä, jos tietoja pyytävä henkilö on tietoihin nähden asianosainen.

Omien potilas- tai asiakasasiakirjojen tilaaminen


Suostumus ja ymmärrys

Asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä saa luovuttaa sivulliselle ilman asianomaisen kirjallista suostumusta. Sivullisia ovat kaikki muut paitsi toimintayksikössä asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Myös asiakkaan omaiset ovat pääsääntöisesti asiakas- ja potilasasiakirjoihin nähden sivullisia.

Suostumus ja ymmärrys


Tiedonsaanti toisen henkilön tiedoista

Jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta. Sen lisäksi valittajalla sekä muulla henkilöllä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen) on oikeus saada tietyin rajoituksin muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Potilaan lähiomaiset ja muut läheiset eivät pääsääntöisesti ole oikeutettuja omaisensa potilasasiakirjoihin. Potilastietoja voidaan luovuttaa heille vain potilaan kirjallisella suostumuksella.

Tiedonsaanti toisen henkilön tiedoista


Tietojen luovutus

Asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilö tai muu toimintayksikössä työskentelevä henkilö saa luovuttaa asiakas- tai potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja sivullisille ilman potilaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallista suostumusta. Sivullisia ovat kaikki muut paitsi yksikössä asiakkaan tai potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

Tietojen luovutus